Η Blank Pixel προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προβολής, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας, την δημιουργία και παραγωγή έντυπων καθώς και το πολύ σημαντικό κομμάτι της συσκευασίας προϊόντων. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει γρήγορα, έξυπνα και δημιουργικά, με εργαλεία τη στρατηγική σκέψη, την εμπειρία και την εξειδίκευση. Μας αρέσει η καινοτομία και η δημιουργία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2018

H Blanc Pixel αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

  • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης
  • για την πρόληψη της ρύπανσης
  • για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
  • για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότησή της

Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών

η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

  1. Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
  2. Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
  3. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού
  4. Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία